על בית ספר

"לא מוותרים לך – לא מוותרים עליך"
 
 
 
 
 
תקנון תלמידים חט"ע "שרת" – תשע"א
 
אחד מתפקידיו של בית הספר הוא להכשיר את אזרח העתיד של מדינת ישראל. שמירה על זכויות הפרט תוך הגדרה ברורה של חובותיו מחייבת קביעת כללים ברורים וידועים לכל.
תקנון חט"ע "שרת" מבטא את אורח החיים בבית הספר, מבוסס על ה"אני מאמין" ועל יעדיו של בית הספר, והוא תוצר של תהליך הטמעת תוכנית "עיר ללא אלימות"
בעיר נתניה, הכוללת את כל בתי הספר בעיר.
 
המטרה – טיפוח דפוסי התנהגות התורמים להיווצרות חברה סובלנית ולא אלימה.
יחד נפעל לעצב בי"ס שבו תלמידים הניחנים ברגישות לזולת, לרכושו ולמחוייבות לכבוד האדם. נציב גבולות וסייגים ברורים למען יידעו כולם מה מותר ומה אסור,
מהי נורמה רצויה ומהי חריגה מנורמה, וכל זאת כדי לאפשר לתלמידנו אווירת מוגנות, צמיחה, תמיכה ולימודים תקינים.
 
כמו בשנים קודמות גם בשנה"ל הנוכחית תוכנת המשו"ב תהיה פתוחה הן לתלמידים והן להורים.
 
הסיסמאות תימסרנה באסיפת ההורים.
 
פתיחת המשו"ב לתלמידים ולהורים חיונית לשיתוף הפעולה, ליידוע וללקיחת אחריות של התלמידים על המצב הלימודי וההתנהגותי של התלמידים.  
 
את תוכנת משו"ב הורים ותלמידים ניתן להוריד מאתר:
 
 
או לחלופין ללא צורך בהתקנה מכל מחשב באתר:
 
 
 
-2-
 
שיטת הניקוד ושיטת המנות
 
בנוסף לשיטת המנות תונהג גם השנה שיטת הניקוד.
שיטת הניקוד בהתנהגות עפ"י קריטריונים המובאים להלן:
תלמיד שממוצע ציונו בהתנהגות יהיה 55 ומטה לא ייצא לפעילות מחוץ לכותלי ביה"ס כולל יציאה לטיול שנתי ופעילויות חברתיות.
רשימת קריטריונים להוספה
5 נקודות - התנהגות חיובית ראויה לציון.(פעילויות התנדבותיות וחברתיות חיוביות יוצאות דופן). 
רשימת קריטריונים להפחתה:
5 נק'   -       חיסור משיעור
5 נק'    -      איחור
5 נק'      -    תלבושת
10 נק'    -    אלימות מילולית, הצקה לחבר
10 נק'     -   היעדרות לא מוצדקת מפעילות
15 נק'    -     התנהגות חריגה (יציאה ללא רשות מביה"ס, עישון, איומים,
                  השפלה ועוד...)
5 נק' -       הפרעה
-2-
 
20 נק'    -     סירוב להישמע לדברי המורה
20 נק'    -    גרימת נזק לרכוש
25 נק'    -      אלימות פיזית
בביה"ס מונהגת שיטת המנות שמטרתה להגביר את מידת האחריות האישית של כל תלמיד ביחס לנוכחותו בבית הספר.
 
א.   מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה
      בכל מקצוע.
 
-3-
 
ב.   תלמיד שלא נעדר כלל או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל – ציונו
      בנוכחות 0.
ג.   תלמיד שנעדר מעל 15% משעות ההוראה בפועל ועד 20% -ציונו 5 ומציונו
      האקדמי תופחתנה 5 נקודות.
ד.   תלמיד שנעדר מעל 20% משעות ההוראה בפועל ועד 25% -תופחתנה
      נקודות נוספות מהציון וכן הלאה.
ה.   תלמיד שנעדר מ-30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע לא יקבל
      ציון במקצוע זה, ותופיע הערת הסבר על כך.
ו.   להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:
 
               
היעדרות על פי "אחוז שעות היעדרות"
ציון הנוכחות
עד 15% (כולל)
0
מ-16% עד 20% (כולל)    
5-
מ-21% עד 25% (כולל) 
7-
מ-26% עד 30%
9-
מ-30% ומעלה
אין ציון סופי
 
 
 
המפתח לחישוב של ציון הנוכחות – היעדרות שלא תיכלל בחישוב המנות
 
א. היעדרות בשל שירות לקהילה או פעילות חברתית שאושרו מראש ע"י
     ביה"ס  (תנועת נוער, התרמות...).
ב. היעדרות בשל מילוי תפקידים בבית-הספר (תורנויות וטקסים). 
ג. היעדרות בשל שני מבחני תיאוריה ושני מבחנים מעשיים בנהיגה.
ד. היעדרות בשל אישפוז/בדיקה בבית החולים (בתנאי שיוצגו האישורים
     המתאימים נכון).
ה. היעדרות בשל מחלה, בתנאי שיוצג אישור רופא (נכון לשנת תש"ע)
ו.   אבל במשפחה הקרובה.
ז.   היעדרות בשל שמחה מדרגה ראשונה – יום אחד.
ח.   היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או מבדקים לצה"ל (בתנאי שהוצג אישור
      ההתייצבות בפועל).
 
3.   שחרורים משיעור או מביה"ס במהלך יום הלימודים:
      אין להיעדר משיעורים במהלך יום הלימודים.
      תלמיד המבקש להשתחרר במהלך יום הלימודים עליו להמציא אישור
      מההורים.
      האישור ייעשה בכתב או טלפונית ע"י אחת ממזכירות ביה"ס.
 
-4-

      התלמיד יחתים אישור יציאה מאחד הגורמים הבאים בלבד:
      - מחנך
      - מנהל שכבה
      - אחות
      - סגן/נית מנהל
      יציאת התלמיד מביה"ס תעשה ע"י החתמת אישור יציאה ורישום
      במזכירות ביה"ס.

4.   איחורים: 
      בבוקר לאחר הצלצול, תלמידים שיאחרו יוכלו להיכנס לכיתה רק בשיעור
      השני. 
      תלמיד שאיחר לכיתה חייב להיכנס לכיתה.
      צבירת שלושה איחורים במקצוע מסויים מחייבת את המורה המקצועי
      לדווח להורים.
      תלמיד המרבה לאחר יטופל על-ידי מחנך הכיתה.
      במקרים חריגים יועבר הטיפול למנהל השכבה. תלמיד אשר מסיבה כל
      שהיא ייאלץ לאחר לשיעור, יבקש מראש את רשות המורה המלמד באותו
      שיעור.

 5.   הבהרות נוספות לשיטת המנות:
      * מקרה של היעדרות מפעילות בית ספרית כגון: יום של"ח, סיור  
       לימודי, טיול וכו'. יתוספו שעות ההיעדרות למקצועות הלימוד החופפים
       לשעות הפעילות. במקרים מיוחדים יחוייב התלמיד בהגשת עבודה.
        בנושא, כתנאי לכניסתו ללימודים. במקרה של היעדרות משני ימי פעילות
        מחוץ לביה"ס ללא הצדקה, לא יוכל התלמיד לצאת לטיול השנתי. תלמיד
        שיעדר 30%  משיעורי חנ"ג לא יוכל לצאת לטיול שנתי.
      * תלמידים העוזבים את ביה"ס באמצע היום ללא אישור יישלחו הביתה
        ויושעו מביה"ס לפחות ליום אחד. חל איסור מוחלט לטפס על גדרות  
        ושערי ביה"ס ולעזוב את שטח ביה"ס בהפסקות ובמשך יום לימודים
        בכלל. אין להיעדר במהלך יום הלימודים ללא אישור.
       * היעדרות ממבחן תחשב כהיעדרות משיעור ותחושב בספירת המנות.
      *  על תלמיד הנעדר להציג את האישור בפני מחנך הכיתה לא יאוחר
         מיומיים לאחר שובו לביה"ס. לא יתקבל אישור רטרואקטיבי.
      *  ספירה מחודשת של ההיעדרויות במחצית השניה תחל שבועיים לפני
         חלוקת התעודות של המחצית הראשונה.
      *  תלמיד המרבה להיעדר-המורה יזמנו לשיחה ויידע אותו שציונו עלול
         להיפגע. המורה ידווח על כך גם למחנך הכיתה.
 
 
 
 
-5-
 

      *  הטיפול בתלמיד המרבה להיעדר לא יוגבל רק לשיטת הצבירה של
         המנות. מחנך הכיתה ו/או מנהל השכבה יידעו את ההורים. במקרים
        חריגים יוזמנו ההורים לפגישה עם המורה, המחנך ומנהל השכבה. פרטי
         ההיעדרות יתועדו בתיקו האישי של התלמיד.

6. תלבושת בית הספר
    חלה חובה על כל תלמיד להופיע לבית הספר בתלבושת אחידה.
    התלבושת הינה חלק בלתי נפרד מאקלים ומתרבות ההתנהגות בבית-
    הספר.
    התלבושת עוצבה על- ידי מועצת התלמידים ואושרה על-ידי המורים וועד
    ההורים.

להלן הנחיות המחייבות את התלמיד:
 
1.   חובה להופיע בתלבושת בית הספר בזמן השיעורים, בהפסקות,
      בתגבורים המתקיימים מעבר לשעות הלימודים ובחופשות. בבחינות
      מעבר,בבחינות בגרות ובפעילויות חוץ בית ספריות.
2.   אין לערוך שינוי במראה חולצת ביה"ס: צבעה,אורכה והסמל המוטבע
      בה. השחתת החולצה אסורה בהחלט!
3.   תלמיד שימצא ללא תלבושת (עפ"י סעיף 1) יישלח הביתה.
4.   תלבושת חורף כוללת חולצת ביה"ס ומייזע (סווטשרט) עם לוגו ביה"ס
      מוטבע עליו .
5.   יש להקפיד על לבישת מכנסיים/חצאית/חולצה באורך ראוי. מכנסיים
      וחצאית עד כ-10 ס"מ מעל לברך.
6.   אין להגיע לבית הספר בכפכפי גומי או בנעלי בית.
7.   חל איסור להופיע לביה"ס עם פירסינג מטעמי בטיחות ובריאות.
 
7. התנהגות בבית הספר
      זכותו של כל תלמיד ללמוד באווירת לימודים נאותה, על כן התנהגות
      שמפריעה למהלך התקין של השיעור לא תתקבל.
     * השומרים/המאבטחים רשאים לבדוק את תכולת תיקי התלמידים בנוכחות
        מורה מבית הספר (על פי חוזר הממונה על הביטחון, משרד החינוך 2010)
     * עפ"י חוק, חל איסור מוחלט לעשן בביה"ס.  תלמיד שימצא מעשן
       יושעה מביה"ס.

      * הפרעה במהלך השיעור תטופל על ידי המורה.
      * הפרעה חמורה יותר תטופל גם על ידי מחנך הכיתה.
 
      *
הפרות משמעת חוזרות ונשנות יביאו לנקיטת צעדים חריפים כלפי   
        התלמיד על ידי מנהל השכבה.
      * הפרעות המלוות בחוצפה, בגסות רוח ובהתנהגות אלימה, או פגיעה
        ברכוש ביה"ס, העונש עליהן יהיה מיידי!. התלמיד יושעה מביה"ס
 
-6-
 

       ויחזור רק לאחר תיאום פגישה עם הוריו, המחנך ומנהל שכבה.
       במידת הצורך תעורב גם ההנהלה ומפלג הנוער.
       במקרה שהתנהגותו הבוטה של התלמיד תישנה יישקל המשך
       לימודיו בביה"ס.
      *חל איסור על תלמידים להשתמש בטלפונים סלולריים במהלך השיעור.
       הטלפונים יישארו כבויים בתיק. במקרה של שימוש בטלפון, הטלפון
       יוחרם ויוחזר למחרת היום.
 
8.   שמירה על רכוש ביה"ס
      *
ציוד ביה"ס הינו רכוש הציבור ונועד לשימוש התלמידים והמורים, לכן
       על התלמיד לשמור עליו כעל רכושו.
       האחריות על חדר הכיתה וציודו היא כיתתית. כל נזק שיתגלה בכיתה
       יחוייב בתשלום אישי או כיתתי.
     *האחריות על נזק לרכוש ציבורי או פרטי הנמצאים בתחומי ביה"ס הוא
       על התלמיד הגורם לנזק והתלמיד יחוייב בתשלום ויטופל משמעתית.
       אם הנזק נגרם כתוצאה מפעילות כיתתית ולא נמצא הגורם לנזק –
       התשלום יחול על הכיתה כולה.
      *חל איסור מוחלט לרשום על שולחנות, קירות ודלתות ביה"ס. תלמיד
       שיעשה כן, ייענש בחומרה.
      *
אין להוציא שולחנות ו/או כסאות מחדר הכיתה.
 
9. מבחנים
      כדי לאפשר הצלחה מירבית של התלמידים בבחינות, נקבעו הבחינות
      לפי העקרונות שלהלן:

      1. לוח מבחנים יפורסם בתחילת כל מחצית (עד שבועיים מתחילת
           המחצית).
      2. מספר מבחנים בשבוע לא יעלה על שלושה.
      3. לא ייערך מבחן יום אחרי יום.
      4. בשבוע בו יש 3 מבחנים לא ייקבע בוחן.
      5. אין לשנות את לוח המבחנים ללא אישור הנהלת ביה"ס.
      6. אין לקבוע מבחן נוסף על לוח המבחנים, ללא אישור הנהלת ביה"ס.
      7. נציג כל שכבת גיל יוזמן לעיין בלוח המבחנים ולהביע דעתו.
      8. תינתן לתלמידים אפשרות לשאול שאלות הקשורות לחומר הבחינה
           בשיעור הקודם לבחינה.
      9. בטופס הבחינה יצויין ניקוד לכל שאלה.
      10. המורים יחזירו המבחנים תוך שלושה שבועות מיום הבחינה.
      11. תלמיד יקבל הסברים ותשובות לשאלות בהן טעה במבחן (תיקון
            מבחן, הערות בגוף המבחן).
 
-7-
 

      12. תלמיד שלא נבחן במועד, ייבחן במועד ב' רק לאחר אישור המחנכת,
            או בתאום עם המורה המלמד, לאחר המצאת אישור רפואי.    
      13. אחריותו של התלמיד לידע את הוריו לגבי ציוני בחינות/בחנים.
      14. תלמיד המערער על ציונו, ייגש למורה המקצועי לבירור.
      15. במידה ותלמיד מעונין בערעור נוסף, יפנה לרכז המקצוע באמצעות
            מחנך הכיתה. על תלמיד לקחת בחשבון שציונו יכול להשתנות
            בעקבות הערעור.
      16. חובה לשמור על טוהר הבחינות.
      17. תלמיד שאינו שומר על טוהר הבחינות ציונו ייפגע, עד כדי פסילת
            הבחינה.
 
10. בחנים
      1. בוחן מקצועי מסויים יתקיים לכל היותר, פעם אחת בשלושה שבועות.
      2. בוחן יינתן לכל כיתה עפ"י הודעה מראש.
      3. בוחן לא יתקיים ביום שיש בו מבחן עפ"י לוח המבחנים.
      4. יש להודיע על קיום בוחן 3 ימים מראש.
 
11. כניסת הורים לביה"ס

       עפ"י נוהל כניסה למוסדות חינוך (גף ביטחון, משרד החינוך 2010),
       מאבטח/שומר לא יאפשר כניסה של אדם שאינו תלמיד או איש סגל של
       המוסד, לרבות הורי התלמידים של בית הספר, ללא אישור של בעל
       תפקיד בהנהלת בית הספר. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנון חט"ע
תקנון חט"ב
עוד |
  חזור
הוספת תגובה
גירסה להדפסה
שלח לחבר
דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
שרת נתניה    ז‘ילבר 14  נתניה     טלפון: 09-8617961 09-8610755  פקס: 09-8627859   דואר אלקטרוני: sharet49@netvision.net.il
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים 
בניה וקידום אתרים בית ספריים